Geld zoekt feest

De periode waarin de coalitieonderhandelingen plaats vinden is een wat onwerkelijke periode. Het zittende college komt niet meer met nieuw beleid. Alleen de hoogst noodzakelijke voorstellen worden nog aan de raad voorgelegd. De formerende partijen zijn weliswaar druk bezig met het schrijven van een akkoord, maar het is nog even wachten voordat we daarover het publieke debat kunnen voeren.

Niettemin hadden we deze week wel een commissieronde. Onze fractie weet zich inmiddels ondersteund door vier nieuwe lijstopvolgers. Dat zijn mensen die wel op de lijst staan, maar niet gekozen zijn in de gemeenteraad. Iedere fractie mag zich maximaal door vijf lijstopvolgers laten ondersteunen. In ons geval zijn dat Jeroen Ribberink, Corinne Loenen, Joeri Donker en Tom Pouw. Als Roland straks doorschuift naar het college, dan zal Tom de plek van Roland innemen in de gemeenteraad.

Corinne wist meteen de pers te halen met haar vragen over het niet doorgaan van een door de gemeente georganiseerd feest voor jongeren. Na afloop van de Coronaperiode zou er behoefte zijn aan een feest voor jongeren. Er bleek echter nauwelijks belangstelling voor te zijn. Nu wil men bekijken of de doelgroep verbreed kan worden. Daar vallen best de nodige kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Als er geen belangstelling voor is, blaas het dan gewoon af. Daar is niets mis mee. Beter om op je schreden te terug te keren dan dat je de indruk wekt dat het geld je in de hand brandt en dat het koste wat het kost ook uitgegeven moet worden. Een soort van “Geld zoekt feest”. Terecht dat Corinne daar namens de VVD kritische kanttekeningen bij plaatste.

Van een afstand heb ik de commotie gevolgd rondom de bouwplannen van de Vituskerk en de rol die wij daarbij als gemeenteraad hebben en vooral denken te hebben. De plannen die het bestuur van de Vituskerk heeft met deze locatie stuiten op bezwaren van omwonenden. En dat is natuurlijk heel legitiem. En de vraag diende zich ook aan of de raad niet eerder in dit proces moest worden meegenomen en in hoeverre wij in onze kaderstellende visies wel of geen waarborgen hadden opgenomen voor het behoud van dit type gebouwen. Dat wordt nog wat, bedacht ik me, als straks de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Minder regels en minder vergunningen, een grotere rol voor de kaderstelling vooraf via het Omgevingsplan en een korte doorlooptijd. Dan kunnen we als raad nog minder ingrijpen gedurende het proces dan nu het geval is.  Dat kan nog wel eens uitdraaien op een feest van teleurstellingen. Maar misschien ben ik nu te somber.

De eerste raadswerkgroep in de nieuwe coalitieperiode is in wording. Margot Leeuwin deed de suggestie om via een raadswerkgroep te bekijken hoe wij meer grip krijgen op onze verbonden partijen, zoals Tomin-Groep, Regio Gooi- en Vechtstreek, GAD, GNR, Veiligheidsregio en dat soort partijen. We worden bij deze partijen vertegenwoordigd door de leden van het college. Het is als individuele raad ingewikkeld om hier grip op te krijgen. We zijn maar één van de soms vele gemeenten die hierin deelnemen. En als de meerderheid beslist, dan heb je het nakijken en mag je wel meebetalen aan de rekening. Dus met de gedachte van Margot ben ik het wel eens. Maar uit eigen ervaring weet ik hoe ingewikkeld het is om goede spelregels hiervoor af te spreken. Daarom wilde ik het initiatief graag bij wethouder Bert Rebel neerleggen. Bert is verantwoordelijk voor een goed systeem van aansturing van de verbonden partijen. Maar Bert wilde daar niet van weten. Hij liet het graag over aan de raad. Ik hoop dat Bert hier goed over nagedacht heeft. Hij loopt hiermee namelijk wel een risico. Als we met elkaar tot een set van eisen komen, en die wordt raadsbreed gedeeld, dan zal hij weinig anders kunnen dat dit uit te voeren. Edwin Koning en Rob Bource onderkenden dit risico. Maar zijn eigen CDA vond het kennelijk prima om een werkgroep in te stellen. Eerst gaan we nog kijken of we het zelf gaan uitvoeren, of toch een opdracht gaan geven aan de Rekenkamercommissie. Maar als we het zelf gaan doen, dan doen we als VVD ook vol enthousiasme mee. En dan is het aan Bert en zijn ambtenaren om de uitkomsten van dit proces straks uit te voeren. Ik denk dat ik in zijn plaats iets meer aan het stuur was blijven zitten.

Joeri Donker tenslotte vroeg namens de VVD ook aandacht voor de risico’s van de cybercriminaliteit en de kwetsbaarheid van de gemeente daarbij. Een mooi thema en goed dat we werken aan de bewustwording op dit thema. De risico’s nemen alleen maar toe.

En dan zou je nog vergeten dat we ondertussen hard werken aan een coalitieakkoord. Bastiaan Postma heeft namens de formerende partijen laten weten dat we gestaag doorwerken en dat we koersen op een installatie op 8 juli. Ondertussen hebben de andere partijen een soort van samenwerkingsagenda op 3 onderdelen gepresenteerd. Dat biedt zeker  perspectief op een mooie samenwerking in de voor ons liggende periode.