Bijdrage VVD Huizen tijdens de Financiële Raadsvergadering van 1 juli 2021

Voorzitter, hier staan we weer, het laatste jaar van deze raad en het laatste jaar van het college. Een jaar dat zich voor veel mensen vooral heeft getypeerd door Corona, dingen die (weer) niet doorgingen en veel onzekerheden voor werknemer, ondernemers, horecamensen, mensen die in de sectoren werken die zwaar zijn getroffen door de lockdown. Het lijkt of we er voor een groot deel doorheen zijn, maar de toekomst is onzeker. Door de nieuwe indeling en opzet van deze vergadering is het de bedoeling dat wij geen ellenlange verhalen of eindeloze vergezichten geven over Huizen en de rest van de wereld. Ik zal daarom proberen hierbij kort mijn bijdrage de geven..

De VVD maakt zich zorgen….

Zorgen om onze financiële positie en de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente, ons spaarpotje.

Zoals de heer Holtslag al verwoordden, laat ons eigen vermogen een dalende tendens zien over de afgelopen jaren. Uit onze begroting en meerjaren raming blijkt dat deze trend zich de komende jaren naar verwachting zal doorzetten en dat het tempo van interen mogelijk zelfs gaat versnellen. We moeten daarom een scherp oog houden voor de financiële consequenties en risico’s. Hiervoor ligt een belangrijke rol weggelegd voor het Dashboard Sociaal Domein. Hiermee moeten we kunnen sturen.

Want sturen is nodig in deze moeilijke tijden. En sturen doen wij als VVD het liefst op basis van feiten. Harde feiten en betrouwbare cijfers. Die zouden er met het Dashboard Sociaal domein moeten komen. Zodat wij weten waar het ‘lek’ zit. Het lek waardoor onze spaarpot leegloopt ZONDER dat wij daar iets BLIJVENDS voor terugzien. ZONDER dat wij als raad keuzes hebben gemaakt loopt onze spaarpot leeg Daarover maakt de VVD zich ernstige zorgen.

De VVD staat voor een evenwichtige begroting om zodoende de goede financiële positie van Huizen te borgen.

Om ruimte te houden voor investeringen die wij nodig vinden om ons Huizen groener en mooier, maar ook leefbaarder te maken.

Want de VVDHuizen is bezorgd om de enorme bestedingen die we moeten doen vanwege de openeinde regelingen in het Sociaal domein. We moeten wel, maar hoe lang kunnen we dit nog doen?  Natuurlijk,er zitten veel goede en mooie programma’s bij die we graag zouden willen doen, maar we hebben niet al het geld van de wereld. We moeten meer keuzes maken, misschien wel pijnlijke keuzes, maar voor de VVD is het uitgangspunt dat we het geld zo moeten uitgeven dat het optimaal bijdraagt aan het vergroten van het welzijn van onze inwoners.

Het Dashboard dat ontwikkeld wordt en waar we nu de eerste presentaties van hebben gekregen ,kan ons helpen die keuzes te maken. Maar een Dashboard moet niet alleen  weergeven waar de kosten echt zitten, een dashboard moet ons als raad ook helpen echte keuzes te maken. Keuzes die de juiste resultaten opleveren maar die ook structureel betaalbaar zijn. Nu en in de toekomst.

De VVD maakt zich zorgen om het wegonderhoud in Huizen. We hebben hiervoor verleden jaar ,in een motie om een onderzoek gevraagd. Dat onderzoek is nu eindelijk, in een ruwe , onvolledige versie naar ons toegestuurd en dan lees je opeens dat we veel extra geld in het verhogen van het niveau van de toestand van de wegen hebben gestoken, maar dat dit geen zin heeft gehad of dat het in ieder geval veel te weinig is geweest.

De VVD kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er geen enkel grip op dit onderwerp is. Dat ons Huizen, in het verleden perfect beheerd, nu aan haar lot wordt overgelaten. De VVD kan zich gezien de zeer beperkte wijze van rapporteren ook niet aan de indruk onttrekken, dat haar wensen, breed gedeeld in ons dorp, om het beheer van de openbare ruimte weer terug te brengen op het voor Huizen bekende niveau, niet serieus genomen wordt. Daarover maken wij ons zorgen

Voor veel inwoners is het onderhoud van de wegen een belangrijk, zichtbaar onderwerp. Voor ons is de vraag wat uiteindelijk dit onderzoek gaat brengen. Wij maken ons zorgen dat dit een enorm bedrag kan worden, voor de onze wegen weer op het niveau hebben dat wij in Huizen willen hebben, en dat we hebben afgesproken.

We hebben de afgelopen jaren steeds meer financiële middelen in dit werkgebied gestoken en dat heeft weinig effect gehad. Wethouder hoeveel moet er nog bij om op het gewenste niveau te komen? Of gaat dit als het zwaard van Damocles boven het volgende college hangen?

 De VVD maakt zich zorgen om ons groen, om onze bomen. Deden we 15 jaar geleden nog mee aan de “Entente Florale”. Een soort wedstrijd wie de groenste stad of dorp van Nederland was. Heel Huizen werd toen volgehangen met ‘hanging baskets’, bloembakken, rotondes werden opnieuw ingeplant en bewoners werd zelfs opgeroepen om hun tuinen fleurig te maken en goed bij te houden. We werden dacht ik, zelfs een keer derde van Nederland.

Het gevoel over ons groen is nu anders….. het lijkt of er veel minder aandacht aan wordt gegeven..

Natuurlijk moet er genoeg geld zijn voor groen; ons welbevinden, ons welzijn is in grote mate afhankelijk van onze ‘ groene leefomgeving’. Maar meer geld alleen is niet de oplossing. Wij hebben het jarenlang gedaan met zeer betrokken en deskundige medewerkers en de beschikbare hoeveelheid geld. Waar is die deskundige en betrokken houding gebleven? Ten prooi gevallen aan nieuwe structuren en regeldruk? Waar zijn die mensen die Huizen zo mooi maakten?  En ja, natuurlijk moet er voldoende geld zijn voor groen. Voor behoud en voor NIEUW groen. Nieuw groen in de wijken die nu vooral gevuld zijn met bakstenen en asfalt; dat moet echt anders.

De wethouder heeft in 2019 een toezegging gedaan om te starten in 2021 met het opstellen van nieuw Groenbeleid. Wat is hiervan geworden. We zouden graag zien dat dit in het vierde kwartaal klaar is. Kunt u hierop reageren.  En wordt er niet voor elk project steeds een beetje geld uit het budget: ‘groen en onderhoud’ gehaald  zodat we het eigenlijk met steeds minder geld moeten doen?

Heeft de wethouder inzicht in de ‘onderhoud-staat’ van ons groen?

En zoals u begrijpt maken wij ons ook zorgen om onze bomen. De stroperigheid en traagheid in dit project , en u begrijpt vast al wel dat dit over de bomen op de Nieuw Bussumerweg gaat, is voor inwoners van Huizen onbegrijpelijk. Wij worden daarop aangesproken als raadsleden en wij voelen ons machteloos. Er is binnenkort weer een afspraak met een klankboord groep, waarom is dit project niet klaar voor de zomervakantie zodat het meegenomen kan worden in de begroting voor volgend jaar? Wij willen nu actie, vandaag nog. Waar is het plan, wat gaat het worden..?

De VVD maakt zich zorgen om de evenementen in Huizen. We houden inwoners van Huizen voor dat wij als raad ,  Huizen willen laten bruisen. Nu alles weer langzaam open gaat, staan inwoners te popelen om weer uit te gaan en natuurlijk het liefste in Huizen. Wij vinden het jammer dat een evenement als de Theater route, dat zich lijkt te ontwikkelen tot een groot gewaardeerd kern evenement en niet alleen bezoekers uit Huizen trekt, maar ook daarbuiten, niet kan rekenen op steun van de gemeente. Dit is een evenement van nu, laten we kijken naar de mogelijkheden. Wij zullen daarvoor een motie bij het betreffende onderwerp indienen. We maken ons ook zorgen om de jongeren, zijn er voor hen voldoende evenementen die hen trekken en hen aanspreken.  Laten we hier vooral oog voor hebben. Evt. (Mijn droom is een ponton in het water voor de Zomerkade met daarop een DJ en het hele strand vol dansende jongeren….)

De VVD maakt zich zorgen om de medewerkers in dit huis. Bij veel onderwerpen en projecten hoor je dat de afdeling onderbemand is. Daardoor blijven projecten liggen of worden naar achteren geschoven. Dit kunnen we onze medewerkers toch niet aan doen? Wij zouden graag willen dat medewerkers hier op een prettige en plezierige manier kunnen werken. Ook uit het Medewerkers tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de werkdruk soms hoog is en de communicatie met de leiding soms moeizaam is. Wat wordt met deze verbeterpunten gedaan en wanneer is de organisatie weer ‘compleet’ en hoeven wij niet meer te horen dat” de afdeling onderbezet is” en een rapportage of verslag niet mogelijk is.  College, wij hebben een controlerende taak, wij moeten ook in staat zijn om deze te kunnen uitoefenen.

De VVD maakt zich ook zorgen om het Fontijnkruid. Een terugkerend onderwerp, maar het blijft nog steeds schreinend om te moeten zien hoe ons Gooimeer, in de zomer verandert in een groen grasveld. Het is vervelend, ontsierend, onsmakelijk en gevaarlijk. Bootjes komen erdoor in de problemen. Wethouder is er soort van centraal meldpunt waar klachten of gevaarlijke situaties gemeld worden zodat we zicht hebben op de ernst van de situatie? Ook zodat we deze informatie misschien weer kunnen doorzetten naar ‘ Den Haag”?

Ik zal afronden….als laatste

De VVD maakt zich zorgen om het BNI dossier en over de manier waarop dit , het geruzie, het modder gooien en de stemmingmakerij op de social media (lees FB) op onze inwoners moet overkomen. Bestuurders en ambtenaren hier in het gemeentehuis kunnen zich maar heel moeilijk verweren en het beeld blijft staan dat de sloop van een groot deel van de gebouwen, de ‘ schuld’ is van de gemeente. Laten wij als raad hierin het voortouw nemen en hier positief in gaan staan. Denken in de mogelijkheden die dit nu ook kan geven. Laten we proberen om die droom los te laten en in het   nu   te zoeken naar een invulling die ook mogelijk is en die ook kan bijdrage aan een Huizen waar het goed wonen, werken en recreëren is!

 

Dank u wel Voorzitter