Bijdrage VVD Huizen tijdens Algemene Beschouwingen voorjaar2020

(volledige tekst bijdrage VVD)

Voorzitter,

 Waar we nog geen vier maanden geleden vreesden dat Corona de wereld tot een complete stop zou brengen, is inmiddels niets minder waar gebleken. Met bewondering heb ik gekeken naar de manier waarop Huizer inwoners deze crisis met barmhartigheid, veerkracht, creativiteit, ondernemerschap, kracht, inzet en noeste arbeid het hoofd hebben geboden.

 Als VVD fractie Huizen zijn wij dankbaar voor alle mensen die er aan hebben bijgedragen om onze gemeente draaiende te houden;

- voor het zorgpersoneel, van de verpleegkundigen aan de bedden, op de IC’s, in de ambulances, de verzorgers, zonder beschermingsmiddelen, aan tafel bij onze kwetsbare oma’s & opa’s, (schoon-)moeders & vaders.

- voor BOA’s, politie, brandweer en alle andere mensen die zich zijn blijven inzetten om de Huizer veiligheid en gezondheid te handhaven.

- voor alle scholieren, die gedisciplineerd thuis hun huiswerk zijn blijven doen, die de climax van hun schooltijd naar hun eindexamen abrupt en zonder eindfeest hebben zien beëindigen.

-  voor winkelpersoneel en supermarktmedewerkers, die in al onze wc-papier en voedsel behoeftes zijn blijven voorzien.

- voor de ondernemers, die in mogelijkheden en kansen zijn blijven denken.

- voor onze ambtenaren, die de dienstverlening van ons gemeentehuis op het hoge niveau hebben weten te houden dat onze inwoners van ons gewend zijn. en GAD!

- voor onze burgervader, die met zijn grote betrokkenheid en persoonlijke vlogs voor velen een steunpilaar is geweest en die zich nu strijdbaar inzet tegen ondermijning!


VVD Huizen is dankbaar voor alle doeners, die dagelijks hard werken om Huizen veilig en daadkrachtig door deze crisis te loodsen. Dank jullie wel!

Blik op de toekomst

Nederland is hard getroffen. De gevolgen zijn niet te overzien en ook Huizen zit in zwaar financieel weer. Maar als rijke gemeente zijn we een beetje lui geworden. Wanneer uitdagingen zich voordoen, is onze eerste reflex het trekken van de portemonnee. De bouwkosten van een school vallen tegen… we trekken de portemonnee. Opstartende evenementen en initiatieven kunnen nog (net) niet uit… we trekken de portemonnee. Etc. etc. Deze luiheid kunnen wij ons niet meer veroorloven.

We zullen focus moeten aanbrengen op de investeringen die we wel doen én we zullen een beroep moeten doen op de eigenschappen die Corona weer in ons boven hebben gehaald om meer te doen met minder.

Daadkracht, creativiteit, liefdadigheid, ondernemerschap. Regels versoepelen i.p.v. een subsidie geven. Meedenken i.p.v. meebetalen. Steunen i.p.v. onderhouden. Ruimte geven om (nog) meer eigenaarschap te pakken voor levensonderhoud en het verbeteren van de leefomgeving.

Een grote zorg voor de komende jaren is de stijging van de kosten in het sociaal domein. Onze maatschappelijke opgave is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit legt veel druk op het ambtelijk apparaat. Door de Corona crisis zal dit nog meer druk gaan geven op de werkzaamheden en de uitgaven. (hogere werkloosheid).

De onuitputtelijke reserve sociaal domein is helaas toch helemaal opgesnoept en wij zullen hier alle zeilen moeten bijzetten om onze inwoners te kunnen blijven ondersteunen.  Op dit gebied zullen we zeker goed naar alle uitgaven en toekomstige uitgaven en moeten kijken of ze wel echt nodig zijn of eventueel bijgesteld kunnen worden

Natuurlijk vinden wij dat er kwalitatief goede zorg geboden moet blijven worden, maar de kosten zullen linksom of rechtsom toch echt beter in de "klauwen gehouden" moeten worden. Scherper kijken naar wat we allemaal aanbieden, manieren vinden om het toch slimmer en efficiënter te doen, maatregelen nemen om aan de voorkant te trachten de enorme toename van zorgbehoevenden beter in te gaan perken. En inderdaad absoluut geen gemakkelijke taak en soms wellicht een onpopulaire taak, maar wel een noodzaak om de zorg ook naar de toekomst toe op een kwalitatieve en goede manier behapbaar en betaalbaar te houden.

Wat betreft onderwijs en huisvesting weten we allemaal dat de gemeente verantwoordelijk is voor het vastgoed van de scholen. We willen allemaal dat onze kinderen van goed onderwijs kunnen genieten in goede en gezonde schoolgebouwen. Maar het kan ook te gek worden. Als VVD hebben we het idee dat bij de recente bouw- en verbouwingsplannen van diverse scholen hier in Huizen, de gemeente te veel "haar oor heeft laten hangen" naar de wensen van de scholen en te gemakkelijk maar even de buidel trekt voor (nog) meer geld of instemt met het niet door laten gaan van plannen omdat het de scholen "niet aanstaat". Wij zouden graag zien dat de gemeente hier meer regie op gaat voeren en aangeeft waar de grens ligt. Wij zijn verantwoordelijk voor het gebouw, draaien op voor de kosten en mogen daar ook best meer in meebepalen!

Kunst & Cultuur:

We hebben dit voorjaar in de Raad een mooie, nieuwe Kunst en Cultuurnota aangenomen, die ook nog eens als een Raadsinitiatief zelf door Raadsleden is opgesteld. Een actief Kunst en Cultuurbeleid vinden wij als VVD belangrijk en houdt ons dorp levendig. De ambities uit de nieuwe kunst en cultuurnota moeten wat de VVD betreft zoveel en zo snel als mogelijk is worden uitgevoerd. Wat dat betreft zijn wij ook van mening dat het onderzoek naar verplaatsing en mogelijke verruiming van het Huizer Museum naar een meer multifunctioneel gebouw niet nog een jaar verder moet worden uitgesteld, maar zo snel als mogelijk moet worden uitgevoerd. We vragen het College om toch actief het gesprek hierover met het bestuur van het Museum aan te gaan en naar de mogelijkheden voor een start van het onderzoek nog dit jaar te kijken.

Afbouwen.

Als wij Huizen aantrekkelijker willen maken voor iedereen zijn wij dan ook bereid keuzes te maken die vernieuwend en anders zijn?  Keuzes die misschien voor enkelen  zelfs eng, of erger, onwenselijk zijn? Durven wij het belang van velen, het algemeen belang, voorop te stellen of keren wij elke keer als iemand boe-roept.

En ja, soms moeten wij samen stevige keuzes maken. Keuzes waarbij het niet altijd en-en-en kan zijn. Als wij het algemeen belang willen dienen,   moeten wij niet bang zijn voor keuzes die ook een (kleiner) nadeel hebben. 

Belangrijk voor Huizen is de implementatie van de Kustvisie. We zagen verleden week woensdag in de cie vergadering van FD dat bij het vast stellen van de herinrichting van de Zomerkade veel fracties opeens een soort “koud water-vrees” kregen. Mensen (insprekers) komen met alternatieven of andere leuke plannen en wij durven daarom geen knopen door te hakken. Maar zo gebeurt er niets!   Wij vragen aan de Huizer politiek om beslissingen te durven nemen en niet elke keer maar weer te aarzelen en te vragen om uitstel, onderzoek of alternatieven. Wat dat betreft wachten we ook al lang op een voorstel met maatregelen tot behoud en  herstel van de laanstructuur  van de Nieuwe Bussummerweg. Dit is voor onze inwoners een slecht voorbeeld van daadkracht van ons bestuur. Wellicht kan de wethouder hier wat concrete gegevens of data over geven. Wij zouden graag op korte termijn een concreet plan willen kunnen laten zien aan onze inwoners!

Ook moeten onze inwoners kunnen vertrouwen op een goed klimaatbestendig rioleringsplan. Vraag :Zitten de nieuwe structuren om wateroverlast tegen te gaan in de planning zoals wij die nu bij de voorjaarsnota hebben gekregen?

Hetzelfde geldt voor ons wegenonderhoud. De laatste mededeling hierover is al weer lang geleden. Het lijkt of het achterstallig onderhoud weer oploopt… Dit geldt zeker voor de fietspaden…We zien een intensiever gebruik van de fiets. Ook voor het woon- en werkverkeer . Een goede fietsinfrastructuur is noodzakelijk. Wij maken ons zorgen over het onderhoud van wegen en fietspaden en daarom zullen hiervoor een motie indienen.

De komende maanden staan een aantal grote projecten op stapel. De Silverdome, ons ‘eigen’ VVD punt uit het coalitieakkoord laat zien dat het kan. Een troosteloze plek, een rotte kies, wordt omgevormd tot een mooie woonlokatie. Een woonlokatie waar ook heel veel ruimte is voor onze Huizer jongeren.

Maar er komen meer (grote) projecten op ons af. Aan ons,  als Raad de taak goed en snel keuzes te maken. Te luisteren en te beslissen! De Blokkerpanden, de derde fase woningbouw aan de Oude Haven en de nieuwbouw op de Trappenberg, zomaar een greep uit de zaken die op ons bord terecht gaan komen. Waarin en waarover wij zullen- moeten- beslissen!

De Blokkerpanden zijn onze volgende grote en mooie uitdaging. Een prachtige lokatie, midden in ons dorp, die de entrée kan zijn naar een aantrekkelijk centrum. Daar staat nu een troosteloos jaren 80 gebouw. …Daar kunnen wij nog jaren over,  heen- en weer praten. Maar dan gebeurt er dus weer helemaal niets! Wij willen jongerenhuisvesting, wij willen mogelijkheden voor doorstromers, wij willen een aantrekkelijk centrum. En daar zijn hier veel mogelijkheden voor.

Maar dat brengt keuzes met zich mee. Keuzes die niet altijd eenvoudig zijn. De VVD wil goed kijken, afwegen en keuzes maken. Waarbij wij ons terdege realiseren dat al die keuzes voor- en tegenstanders gaan hebben. Wij geloven in participatie, in meedenken van onze inwoners. Maar wij nemen ook graag de verantwoordelijkheid die de kiezers ons gegeven hebben. Elk voordeel heeft zijn nadeel; wij gaan ervoor zorgen dat die voordelen de nadelen ver overtreffen.

De haven van Huizen is een van de mooiste plekken in ons dorp. In de kustvisie wordt de haven benoemd en beschreven. Natuurlijk worden de ideeën vanuit de kustvisie niet zomaar werkelijkheid; veel van die ideeën kosten heel veel geld. Wij als VVD zouden graag zien dat het college ook bij de Huizer ondernemers aanklopt om hun steentje bij te dragen aan die ontwikkeling, aan dat mooier maken van de haven. Waarom altijd de gemeente portemonnee trekken? Waarom niet de mogelijkheden creëren waarbinnen ondernemers zelf de ontwikkeling tot stand kunnen brengen? Deze ontwikkeling zou voor de VVD best voort mogen komen uit particulier initiatief, betaald uit dezelfde particuliere portemonnee. De gemeente schept de voorwaarden voor profijtelijk ondernemen, de ondernemers doen, waar zij goed in zijn.

Als laatste wil ik nog een aantal aandachtspunten geven; Dat zijn op het gebied van veiligheid de actuele criminaliteitscijfers. Deze dalen en het veiligheidsgevoel stijgt licht. Dat is prima, maar we moeten blijven inzetten voor de zichtbaarheid en kwaliteit van ons blauw op straat. Ook moeten we de samenwerking tussen de politie en de BOA’s verder optimaliseren.

Versterk de preventie door voorlichting aan inwoners op het gebied van de nieuwe criminaliteit. Mensen, en met name ouderen worden snel digitaal , op heel veel verschillende manieren , opgelicht. Dit kan ook via Buurtpreventie verenigingen en de eigen voorlichting van de gemeente.

Wat betreft onze Regio moet deze zich concentreren op de taken uit de RSA, waar we door gezamenlijk optreden meer slagkracht hebben bij bijv. inkoop, profilering naar hogere organen zoals  de MRA, provincie en Rijk. We blijven onze democratische controle als raad goed in de gaten houden en wachten met grote belangstelling de nieuwe voorstellen voor de gouvernance af.

De RES, de Regionale Energie Strategie. Ook wij vinden het belangrijk dat er een breed gedragen plan komt. Maar het is frustrerend dat er alleen gebruikt mag worden gemaakt van ‘bewezen’ technologieën, terwijl de ontwikkelingen momenteel zo snel gaan. Dat zijn in deze RES alleen wind en zonne- energie. En met name de windenergie kan een enorme invloed hebben op onze mooie landschappelijke waarden in Huizen en in het hele Gooi. Wij maken ons daar grote zorgen om! Ook om de manier waarop we hier doorheen varen. Ik herken de inbreng uit onze informatie avonden hier op het gemeentehuis totaal niet in de uitkomst zoals die in de cie FD is gepresenteerd. De overgrote meerderheid was tegen windmolens in het water… en wat krijgen we…

We zullen dit dossier goed en kritisch volgen, want onze natuur en landschappelijke waarden zijn te belangrijk. Wij hoeven ook wat dit dossier betreft, niet weer het beste jongetje van de klas te zijn.

Voorzitter, ik moet bijna afsluiten, maar we zitten hier bijeen om met name ook de financiën te bespreken.

Ik zal niet de eerste zijn die gaat zeggen dat het perspectief voor de komende jaren niet mooi is…Jarenlang zijn wij onderwezen dat we niet zomaar een greep in de reserves mochten doen. En nu zien we hoe makkelijk het toch gaat! Wij missen het gevoel dat er niet eerst naar de uitgaven is gekeken, hoe we daar bezuinigingen in kunnen aanbrengen om zodoende nieuwe uitgaven te kunnen doen. Dit is altijd gebruikelijk Huizers beleid geweest, wat ons ver heeft gebracht. En ik weet dat er geroepen gaat worden om de inkomsten kant te verhogen, maar daarvoor moeten we eerst goed naar de uitgaven gaan kijken. Dat zal niet makkelijk zijn en pijn kunnen doen, maar dat is een proces waar we eerst doorheen moeten…..

Voorzitter 2020 en 2021 zullen jaren zijn waarin wij moeten durven om keuzes te maken en dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar dat zijn wij wel verplicht aan onze inwoners. Durf te kiezen!

Dank u wel voorzitter.