VVD Huizen vraagt om heroverweging voorstel inbesteding doelgroepenvervoer

Tijdens de Raadsvergadering van 16 april 2020 heeft de VVD Huizen gevraagd om het voorstel van de Regio GV over inbesteding van het doelgroepenvervoer te heroverwegen. Daarvoor is een motie ingediend door de VVD, samen met het CDA en D66 met daarin ondermeer het verzoek om eerst nog een onafhankelijk onderzoek naar aanbesteding te doen voordat tot een weloverwogen besluit kan worden gekomen. De motie is uiteindelijk niet ingediend omdat het college de motie in feite overnam en de bedoelde vragen mee gaat nemen naar de Regio GV. Daarmee is de besluitvorming in Huizen uitgesteld.

Onderstaand de tekst van de VVD bijdrage aan het debat

Geachte Voorzitter, College, Raad,

Het gaat vandaag over een belangrijk onderwerp: het Doelgroepenvervoer. Een onderwerp waar inmiddels al veel, heel veel over  gediscussieerd en gesproken is. Belangrijkste uitgangspunt van dit onderwerp voor ons als VVD Huizen, is dat het vervoer van relatief kwetsbare doelgroepen zo goed en zo veilig mogelijk moeten uitgevoerd.  Daar staan wij niet alleen is, dat is feitelijk wat alle partijen in deze Raad ook willen en voorstaan. Echter punt van discussie is op welke manier dit uitgangspunt het beste bereikt kan worden.

Voorzitter, waar de tot nog toe gebruikelijk manier om het te organiseren aan de markt wordt gelaten via een aanbesteding, vindt er nu een trendbreuk plaats en wordt vanuit de Regio een voorstel gedaan om het te organiseren via een zogenaamde inbestedingsprocedure, met andere woorden, de Regio stelt voor om de marktwerking buiten spel te zetten en zij doet dit vanuit de overtuiging dat zij het zelf beter en efficiënter kan dan de markt.  En hier zetten wij als VVD Huizen een groot vraagteken bij. Want waaruit blijkt dit nou werkelijk ?

Niet voor niets voorzitter, zijn er in de afgelopen Commissie Sociaal Domein over dit onderwerp veel, heel veel vragen gesteld. Een teken van oprechte betrokkenheid bij dit onderwerp, maar ook een teken dat er toch veel onduidelijkheid heerst over het voorstel van de Regio en met name over de stelling dat dit de allerbeste oplossing is voor het doelgroepenvervoer . En hoewel de portefeuillehouders de beantwoording van de vele vragen zo goed mogelijk hebben proberen te doen, bleef bottom line in onze ogen de vraag of dit daadwerkelijk de allerbeste oplossing is, onvoldoende beantwoord en cijfermatig onderbouwd

Dit heeft alles te maken, voorzitter, met het feit dat er in het voorstel geen goede vergelijking mogelijk is tussen de voor en nadelen van inbesteden versus aanbesteden. Er is maar een optie onderzocht en dat is die van inbesteding. Alle informatie en onderzoek is daarop gericht. En het wordt ook neer gezet als de enige en juiste optie om te doen. Een soort “slikken of stikken”…. Dat is niet de lijn die wij voorstaan, voorzitter. Het is onze taak als Raad om uiteindelijk tot een weloverwogen oplossing te komen. Dit impliceert dat je alle opties weldoordacht en overwogen moet hebben, en dat is met voorliggend voorstel van de Regio simpelweg niet het geval.

Voorzitter, laat ik duidelijk zijn, als VVD Huizen staan wij niet a priori en absoluut afwijzend tegenover een inbesteding. Wel moet het dan zeer duidelijk worden dat het daadwerkelijk de allerbeste oplossing is en dat kan alleen maar als je ook de alternatieven goed hebt onderzocht. Alleen dan kun je een objectieve en goede keuze maken.

Voorzitter, dat brengt mij dan ook tot het volgende: wij willen graag mede namens het CDA en D66  een motie indienen, een motie die oproept tot een heroverweging van het inbesteden van het Doelgroepenvervoer.

Tot slot voorzitter, na aanleiding van deze motie zouden wij tevens een Ordevoorstel willen doen. Een ordevoorstel om de besluitvorming over het voorliggend voorstel aan te houden. Zoals gezegd kunnen wij in deze vergadering op basis van de huidige informatie geen besluit nemen. Zodra wij de in de motie gevraagde informatie ter beschikking hebben kan alsnog besluitvorming plaatsvinden. Dat kan dan op ieder gewenst moment wat ons betreft. Tot zover voorzitter, dank!