VVD: we zijn op de goede weg en scheppen een goede basis voor snelle besluitvorming en daadkrachtig bestuur

Inzet wijkagenten en BOA’s blijft punt van zorg
Door de toegenomen nadruk op ondermijning en radicalisering dreigt de aandacht voor kleine criminaliteit en voor overlast in de wijken in het gedrang te komen. De achtste wijkagent komt er helaas niet. Gelukkig bewegen de veiligheidscijfers zich in de goede richting. De jeugdoverlast is in het 1e halfjaar met 32% gedaald t.o.v. de voorgaande jaren. Wij verwachten daarom dat het gevoel van onveiligheid in Huizen ook is verbeterd.
Wel een kanttekening. Een zwaluw maakt nog geen zomer. De nieuwe kadernota integraal veiligheidsbeleid zal tot een bestendiging van het huidige gunstige veiligheidsniveau moeten leiden. Taken, bevoegdheden en uitrusting van BOA’s en wijkagenten en een evenwichtige verdeling van  preventie en handhaving zullen daarbij centraal komen te staan.

Herontwikkeling BNI terrein daadkrachtig aanpakken
Op dit moment liggen de wensen van BNI enerzijds en de mogelijke geïnteresseerden in het gebied anderzijds nog ver uit elkaar. Er lijkt een kamp “supermarkt” te zijn en een kamp “cultuur” te bestaan, maar een integrale visie op de invulling van het terrein en de weg daar naar toe ontbreekt. De gemeente zou een faciliterende rol moeten oppakken, partijen bij elkaar moeten brengen. Voor de VVD is een integraal plan, met een contractueel vastgelegde bestemming van het terrein essentieel. Het is zeker niet de bedoeling dat de gemeente het terrein koopt, voor veel geld, en dan maar gaat afwachten wat er mee gebeurt.

Dependance ziekenhuis Tergooi naar Huizen
De VVD en andere partijen hier in de raad hebben aangegeven dat het college alles op alles moet zetten om het regionale zorgcentrum van Tergooi naar Huizen te halen. Het is van groot belang voor onze bevolking.om dicht bij huis de zorg te kunnen krijgen die nodig is.
Inzake Tergooi zelf is onze zorg, c.q. onze vraag: hoe ziet de financiële positie van Tergooi er uit? Is er enig risico dat Tergooi ook failliet gaat? 

De integrale tekst van de Algemene Beschouwingen treft u aan in de bijlage